Privacyverklaring

Veluwse Riool Service B.V.

Op grond van de Europese Verordening genaamd Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG) is Veluwse Riool Service B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 
Veluwse Riool Service B.V. 
Grafhorsterweg 26 
8277 AA Grafhorst 
038-3033060 
info@veluwserioolservice.nl 
https://www.veluwserioolservice.nl 

Privacyverklaring 
Veluwse Riool Service B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft Veluwse Riool Service B.V. aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. 

Veluwse Riool Service B.V. houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren. 

Veluwse Riool Service B.V. verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen. 

Persoonsgegevens 
Veluwse Riool Service B.V. behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Veluwse Riool Service B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Veluwse Riool Service B.V. beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met het aangaan van een overeenkomst met Veluwse Riool Service B.V. stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. 

Ten behoeve van een vlotte verwerking verwerkt Veluwse Riool Service B.V. de volgende persoonsgegevens: 
- NAW gegevens contactpersoon 
- e-mailadres 
Veluwse Riool Service B.V. behoudt zich het recht voor om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte gegevens te verifiëren op basis van openbare gegevensbronnen. 

Verwerkingsdoeleinden 
De persoonsgegevens die verstrekt worden aan Veluwse Riool Service B.V. worden verwerkt met het doel: 
- de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden 
- een eventuele klacht tijdig af te handelen 
- statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website

Bewaartermijn 
Veluwse Riool Service B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en gaat na afloop van de bewaartermijnen over tot het verwijderen van de persoonsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden.

Rechten van betrokkenen 
Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens die door Veluwse Riool Service B.V. worden verwerkt. Daarnaast kunnen zij verzoeken om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Aansprakelijkheid 
Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Veluwse Riool Service B.V. zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging te voldoen. De website van Veluwse Riool Service B.V. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. Veluwse Riool Service B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Veluwse Riool Service B.V. acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkene(n) indien Veluwse Riool Service B.V. niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. De aansprakelijkheid van Veluwse Riool Service B.V. zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Veluwse Riool Service B.V. 

Grafhorsterweg 26
8277 AA Grafhorst
038-3033060
info@veluwserioolservice.nl
https://www.veluwserioolservice.nl